1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Niewiński wykonujący działalność

  gospodarczą pod firmą MN Studio Mateusz Niewiński, Adres siedziby: Czysta 16 lok. 2, 15-463 Białystok, Adres do doręczeń: Czysta 16 lok. 2, 15-463 Białystok, NIP: 966215329, REGON: 389752388, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: niewinski.rehabilitacja@gmail.com, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności:Czysta 16 lok. 2, 15-463 Białystok, adres do doręczeń:Czysta 16 lok. 2, 15-463 Białystok,NIP: 966215329,REGON: 389752388, adres poczty elektronicznej (e-mail): niewinski.rehabilitacja@gmail.com, zwany/a dalej „Administratorem”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES

ZBIERANIA DANYCH

A. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA.
Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony

https://www.facebook.com/ w przypadku:
i. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes

Administratora.
B. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza

następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

 1. Imię i nazwisko,

 2. Numer telefonu,

C. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników

przechowywane są przez Administratora:

 1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak

  jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

 1. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie

  profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu

  przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

iii. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta

  Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ

ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania użytkownika:

 1. Dostęp do danych – art. 15 RODO

 2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.

 3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.

 4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

 5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.

 6. Sprzeciw–art.21RODO

 7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

C. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość

e-mail na adres: niewinski.rehabilitacja@gmail.com

 1. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych

  praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę

  przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

C. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.